grypa

„Program szczepień ochronnych w populacji szczególnie zagrożonej
szczepienia przeciw grypie u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 14 WRZEŚNIA 2016 ROKU

I l o ś ć    b e z p ł a t n y c h s z c z e p i o n e k    o g r a n i c z o n a.

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym.